Algemene voorwaarden

TuurlijkWijnen E-mail: [email protected]

Website: tuurlijkwijnen.nl

 

Artikel 1 – Definities

1. TuurlijkWijnen: TuurlijkWijnen, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 75067862.

2. Klant: degene met wie TuurlijkWijnen een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: TuurlijkWijnen en Klant samen.

4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TuurlijkWijnen.

 2. TuurlijkWijnen en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. TuurlijkWijnen en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van

  anderen uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Prijzen

 1. TuurlijkWijnen hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. TuurlijkWijnen mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die TuurlijkWijnen niet kon voorzien ten

  tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot

  prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij

  de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 4 – Monsters en modellen

1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. TuurlijkWijnen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die TuurlijkWijnen hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant

  het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat TuurlijkWijnen aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 4. TuurlijkWijnen mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 6 – Gevolgen te late betaling

1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag TuurlijkWijnen de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan TuurlijkWijnen.

 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 3. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag TuurlijkWijnen zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen

  van TuurlijkWijnen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door TuurlijkWijnen, dan moet hij nog

  steeds de afgesproken prijs betalen.

 

Artikel 7 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag TuurlijkWijnen het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

 2. TuurlijkWijnen maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan TuurlijkWijnen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

 • Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

  het product is gebruikt
  het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  het product een los tijdschrift of losse krant is
  de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 • De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 • De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar [email protected], eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van TuurlijkWijnen, tuurlijkwijnen.nl.

 • De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar TuurlijkWijnen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar TuurlijkWijnen heeft geretourneerd, dan zal TuurlijkWijnen eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen

  na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van TuurlijkWijnen voor zover de volledige bestelling wordt

  geretourneerd.

 

Artikel 9 – Vergoeding retourkosten

1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

 

Artikel 10 – Opschortingsrecht

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 11 – Retentierecht

 1. TuurlijkWijnen kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van TuurlijkWijnen heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan TuurlijkWijnen.

 3. TuurlijkWijnen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

 

Artikel 12 – Verrekening

1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan TuurlijkWijnen te verrekenen met een vordering op TuurlijkWijnen.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. TuurlijkWijnen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van TuurlijkWijnen met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd in lid 1 kan TuurlijkWijnen gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen,

  vervreemden of op een andere manier bezwaren.

 4. Wanneer TuurlijkWijnen gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst

  ongedaan gemaakt en mag TuurlijkWijnen van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

 

Artikel 14 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij TuurlijkWijnen, tenzij anders wordt afgesproken.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.

 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag TuurlijkWijnen zijn verplichtingen

  opschorten totdat de Klant betaalt.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan

  TuurlijkWijnen kan tegenwerpen.

 

Artikel 15 – Levertijd

 1. De levertijden van TuurlijkWijnen zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van TuurlijkWijnen.

 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer TuurlijkWijnen later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is

  afgesproken of wanneer TuurlijkWijnen niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en TuurlijkWijnen iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 16 – Feitelijke levering

1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

 

Artikel 17 – Transportkosten

1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en TuurlijkWijnen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 18 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij TuurlijkWijnen niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan TuurlijkWijnen. Doet de Klant dit niet, dan kan hij TuurlijkWijnen niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 

Artikel 19 – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

 

Artikel 20 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.

 2. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 21 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart TuurlijkWijnen tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door TuurlijkWijnen geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 22 – Klachten

 1. De Klant moet een door TuurlijkWijnen geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant TuurlijkWijnen daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming TuurlijkWijnen hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat TuurlijkWijnen hierop gepast kan reageren.

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en TuurlijkWijnen.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat TuurlijkWijnen andere

  werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

 

Artikel 23 – Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan TuurlijkWijnen.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling TuurlijkWijnen ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

 

Artikel 24 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer TuurlijkWijnen een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid TuurlijkWijnen

 1. TuurlijkWijnen is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer TuurlijkWijnen aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. TuurlijkWijnen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer TuurlijkWijnen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

 

Artikel 26 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van TuurlijkWijnen vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Artikel 27 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer TuurlijkWijnen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door TuurlijkWijnen nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat TuurlijkWijnen in verzuim is.

 3. TuurlijkWijnen mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer TuurlijkWijnen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 28 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van TuurlijkWijnen door de Klant niet aan TuurlijkWijnen kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

  • computer-virussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor TuurlijkWijnen 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TuurlijkWijnen kan nakomen.

 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als TuurlijkWijnen de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

 3. TuurlijkWijnen hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer TuurlijkWijnen hiervan voordeel heeft.

 

Artikel 29 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en TuurlijkWijnen de overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 30 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. TuurlijkWijnen mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag TuurlijkWijnen altijd doorvoeren.

 3. Ingrijpende wijzigingen zal TuurlijkWijnen zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst

  opzeggen.

 

Artikel 31 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met TuurlijkWijnen aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van TuurlijkWijnen.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 32 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat TuurlijkWijnen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 33 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en TuurlijkWijnen is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van TuurlijkWijnen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en TuurlijkWijnen, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 24 maart 2024.

  © 2024 Tuurlijkwijnen

  Shopping cart

  0
  image/svg+xml

  No products in the cart.

  Continue Shopping